Utbildningar

Utbildningar

 • Höj säljarnas kompetens i affärsekonomi
 • Praktiska verktyg för bättre kassaflöde och minskad kapitalbindning
 • Simuleringsmodeller för hur pris- och volymförändringar påverkar rörelseresultatet
 • Lönsamma affärsval och bättre kapacitetsutnyttjande

Det här är en praktisk utbildning i affärsekonomi för säljarna.
Vi koncentrerar oss på säljarnas ekonomiska ansvar för kassaflöde, kapitalbindning och lönsamhet.

Målgrupp
Säljare. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
1 dag.

Innehåll
Vad gör ett företag lönsamt? Vi tittar på vad lönsamma företag har gemensamt och hur man kan skapa resultat och lönsamhet i en verksamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband: intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, skillnaden mellan resultat och kassaflöde samt några ekonomiska nyckeltal.

Vad kostar det att binda kapital? Vi tittar på vad som påverkar företagets kassaflöde och räknar på kundfordringar, lager, projekttider, förskottsbetalningar och betalningsvillkor. Deltagarna får en checklista för bättre kassaflöde.
Hur mycket kapital kan företaget frigöra?

Resultatpåverkande faktorer. Vi diskuterar företagets resultatpåverkande faktorer och gör simuleringar för att förstå sambandet mellan pris och volym. Om vi sänker priset 5 procent, hur mycket måste försäljningsvolymen öka för att det ska vara lönsamt?

Pris och nedersta raden. Vi analyserar olika prisförändringars påverkan på företagets resultat och gör känslighetsanalyser. Hur mycket slår en prissänkning på 1 procent på rörelseresultatet?

Produktkalkyler och affärsval. Vi går igenom en metod för att använda täckningsbidraget snarare än självkostnadskalkylen för att välja affärer och sätta pris. Med denna metod kan vi öka kapacitetsutnyttjandet och förbättra rörelseresultatet.

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vårt affärsspel Strateko ger dig fördjupad förståelse för:

 • Vad det innebär att arbeta med ett ekonomiskt ansvar
 • Vilka faktorer som påverkar ett företags tillväxt och lönsamhet
 • Kopplingen mellan mål, strategi och resultat
 • Ekonomiska rapporter som resultaträkning och balansräkning
 • Hur man kan förbättra kassaflödet
 • Hur man använder nyckeltal för att styra och analysera
 • Hur olika funktioner inom företaget interagerar

Affärsspel Strateko är en vanlig uppföljning till kursen Ekonomi för chefer för deltagare som vill fördjupa och tillämpa nyvunna affärskunskaper. Det är en interaktiv, social och aktivitetsdriven övning som på ett mycket effektivt sätt illustrerar ekonomiska konsekvenser av olika affärsbeslut.

Målgrupp
Affärsspel är för deltagare som har gått Ekonomi för chefer eller Affärsekonomi eller har motsvarande förkunskaper. Lämplig gruppstorlek är 9 till 16 deltagare.

Upplägg
Deltagarna representerar olika ledningsgrupper i konkurrerande företag. Deltagarna får gruppvis simulera 6 år och fatta löpande affärsmässiga beslut om investeringar, produktutveckling, kapacitetsplanering och marknadssatsningar. De olika situationer som uppstår diskuteras gemensamt efter varje år i utförliga analyser.
I slutet utser vi en vinnare – det företag som lyckats bäst.

Kurslängd
3 dagar

Pedagogik
Affärsspel Strateko är en branschneutral affärssimulering som lämpar sig utmärkt för teknik- och kunskapsföretag. Genom den omedelbara kopplingen mellan gruppens agerande i varje affärssituation och företagets resultat, skapas en verklighetsnära och mycket effektiv inlärningssituation. Learning-by-doing skapar engagemang och energi bland deltagarna som utnyttjar varandras kunskaper på ett självklart sätt.

Studier visar att affärsspel är en överlägsen pedagogik jämfört med traditionell undervisning när man skall lära sig dynamiska samband och få en holistisk förståelse för processer. Dessutom är det roligt!

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Höj ledningsgruppens kompetens i affärsekonomi
 • Bättre kommunikation, effektivare affärsdiskussioner
 • Fördjupad diskussion om ekonomiska mål för verksamheten
 • Effektivare ledningsgrupp


Vi fördjupar ledningsgruppens förståelse för komplexa affärsekonomiska problemställningar samtidigt som vi för en diskussion om hur och mot vilka ekonomiska mål som verksamheten ska styras.

Målgrupp
Ledningsgruppen

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
2-3 dagar.

Innehåll
Verksamhetens mål. Vi diskuterar olika mål och kopplar dem till verksamheten. Vad har lönsamma företag gemensamt? Vi tittar på fem olika strategier för lönsamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband: kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar. Vi analyserar företagets tillgångar, skulder och eget kapital samt skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att tolka ekonomiska rapporter. Vi går i detalj igenom hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta där. Vi lär oss också att "läsa mellan raderna" i resultaträkningen och balansräkningen. Vi tittar på ett antal speciellt utvalda bokslut.

Analysera och styr med rätt nyckeltal. Vi går igenom olika ekonomiska och icke-ekonomiska nyckeltal för analys och verksamhetsstyrning. Vi gör en utförlig nyckeltalsanalys på ett antal speciellt utvalda bokslut.

Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde. Vi analyserar kapitalbindning i lager, PIA och kundfordringar, samt gör olika beräkningar för kredittider, förskottsbetalningar och andra betalningsvillkor. Vi går igenom praktiska råd för att minskad kapitalbindningen och bättre kassaflödet.

Investeringsanalys. Vi tittar på olika modeller för att analysera investeringar. Vi går igenom praktiska råd för bättre investeringsbeslut.

Produkt- och kostnadsanalys samt prissättning. Vi tittar närmre på täckningsbidragskalkylen och självkostnadskalkylen och lär oss undvika de vanligaste kalkylfällorna. Vi diskuterar resultatpåverkande faktorer och gör break-even analyser. Vi simulerar pris- och volymförändringar och tittar på olika prissättningsmodeller.

Du Pont-modellen. Vi avslutar med att sammanfatta olika strategier för bättre lönsamhet genom att använda du Pont-modellen.

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Testa dina förkunskaper med vårt kunskapstest

Gör en nyckeltalsanalys av Ditt företag

 • Höj chefernas kompetens i affärsekonomi
 • Bättre kommunikation, effektivare affärsdiskussioner
 • Bättre och snabbare affärsbeslut
 • Handfasta råd för bättre lönsamhet och kassaflöde
 • Praktiska verktyg som kan användas direkt


Ekonomi för chefer är vår i särklass mest populära utbildning – originalet som många försöker kopiera. Detta är en praktisk utbildning i affärsekonomi för chefer som har ett ekonomiskt ansvar och som vill utvecklas i sin chefsroll. Kursen genomförs av Jonas Bernhardsson, författaren till Ekonomi för chefer.

Målgrupp
Ekonomi för chefer är för alla som har ett ekonomiskt ansvar, till exempel: produktchefer, avdelningschefer, projektledare, säljare, administratörer, enhetschefer, gruppchefer, servicetekniker, försäljnings- och marknadschefer, arbetsledare, fabriks- och produktionschefer och VD m.fl. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
2-3 dagar.

Innehåll
Resultat, lönsamhet och tillväxt. Vi diskuterar företagets vanligaste mål och kopplar dem till verksamheten.
Vad är lönsamhet och har lönsamma företag något gemensamt? Vi tittar på fem olika strategier för att arbeta med lönsamhet.

Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Vad är intäkter och kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar?
Vi tittar på företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Vi lär oss skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att läsa ekonomiska rapporter. Vi går igenom hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta där. Vi lär oss också att "läsa mellan raderna" i resultaträkningen och balansräkningen. Vi tittar på bokslut från några kända företag samt bokslutet från Ditt företag och går igenom dessa i detalj.

Analysera och styr med rätt nyckeltal. Vi går igenom de mest användbara nyckeltalen för ekonomistyrning.
Vi tittar på några viktiga icke-ekonomiska nyckeltal för verksamhetsstyrning. Vi gör en utförlig bokslutsanalys på några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Styr företagets kapitalbindning och kassaflöde. Vad är kapitalbindning och vad kostar det? Vi tittar på kapitalbindning i lager, PIA och kundfordringar, samt gör olika beräkningar för kredittider, förskottsbetalningar och andra betalningsvillkor. Vi går igenom praktiska råd för att minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet.

Fatta rätt beslut om investeringar. Vi tittar på vad en investering egentligen är och vilka olika modeller som finns för att avgöra om en investering är lönsam. Vi räknar på olika investeringskalkyler och går igenom praktiska råd för bättre investeringsbeslut.

Använd kostnadsanalys för rätt produktbeslut. Vi går igenom täckningsbidragskalkylen och självkostnadskalkylen och lär oss undvika de vanligaste kalkylfällorna. Vi tittar på de resultatpåverkande faktorerna och gör break-even analyser. Vi simulerar pris- och volymförändringar och ser hur det påverkar lönsamheten. Vi tittar på olika prissättningsmodeller.

Du Pont-modellen. Vi avslutar med att sammanfatta olika strategier för bättre lönsamhet genom att använda du Pont-modellen.


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Testa dina förkunskaper med vårt kunskapstest

Gör en nyckeltalsanalys av ditt företag

 • Höj medarbetarnas kompetens i affärsekonomi
 • Bättre förståelse för grundläggande ekonomiska samband
 • Delta i affärsekonomiska diskussioner på ett aktivt sätt


Affärsekonomi är en grundutbildning för de medarbetare som inte har några som helst förkunskaper i ekonomi. Här går vi igenom allt från början, grundbegreppen, terminologin och de vanligaste affärsekonomiska modellerna.

Målgrupp
Affärsekonomi är för Dig som helt saknar ekonomiska kunskaper. Lämplig gruppstorlek är 8 till 16 deltagare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
1-2 dagar.

Innehåll
Ekonomiska grundbegrepp. Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Vad är intäkter och kostnader, inkomster och utgifter samt inbetalningar och utbetalningar? Vi tittar på företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Vi lär oss skillnaden mellan resultat och kassaflöde.

Att läsa ekonomiska rapporter. Vi lär oss hur ett bokslut är uppställt och vilken information som man kan hitta i en resultaträkning och balansräkning. Vi tittar på bokslut från några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Några vanliga ekonomiska nyckeltal.  Varför använder man nyckeltal och vilka är de vanligaste nyckeltalen?
Vi går igenom några vanliga nyckeltal för både analys av ett företag och styrning av verksamheten. Vi gör en enkel bokslutsanalys på några kända företag samt bokslutet från Ditt företag.

Kapitalbindning och kassaflöde. Vad innebär det att ett företag binder kapital och vad kostar det? Hur kan man aktivt arbeta för att minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet? Vi räknar på kapitalbindning i lager samt kredittider och betalningsvillkor.

Några vanliga kalkyler. Vi går igenom grunderna för produktkalkyler med täckningsbidrag och självkostnadskalkyl. Vi tittar på break-even analyser och lär oss sambandet mellan pris- och volymförändringar genom olika simuleringar.

 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Testa Dina förkunskaper med vårt kunskapstest